Algemene voorwaarden

Seing Thai Supermarket

Versie 1.0 – 19 oktober 2017

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Identiteit van de Verkoper

Artikel 2 – Definities

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Artikel 5 – Bestelling

Artikel 6 – Prijzen

Artikel 7 – Betaling

Artikel 8 – Levering en leveringstermijn

Artikel 9 – Herroepingsrecht

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

Artikel 11 – Conformiteit en Garantie

Artikel 12 – Overmacht

Artikel 13 – Klachtenprocedure

Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 15 – Diverse bepalingen

Artikel 1        Identiteit van de verkoper

De website, toegankelijke via het adres https://shop.seingthai.com, hierna genoemd “Website”, uitgebaat door Fan Entreprises b.v.b.a., met maatschappelijke zetel te Van Wesenbekestraat 28, 2060 Antwerpen, opgenomen in de KBO onder het nummer 0437.958.958, handel drijvend onder de handelsnaam “Seing Thai”, hierna genoemd “Seing Thai”.

 

Telefoonnummer: +32(0) 3/231.26.02

e-mailadres: [email protected]

Bankrekeningnummer: BE04 0682 3362 9880

 

Artikel 2        Definities

 1. Verkoper: Seing Thai
 2. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Seing Thai op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Seing Thai en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de leverancier georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf.
 4. Goederen: elk product dat te koop wordt aangeboden door Seing Thai op de Website.
 5. Website: de website van de Verkoper, toegankelijk via www.seingthai.com
 6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Seing Thai en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

Artikel 3        Toepasselijkheid

 1. Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Seing Thai en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Seing Thai en de Koper.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Seing Thai als webwinkelier aan de Koper, iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten en/of diensten verwerft of gebruikt.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat de bestelling is geplaatst door een minderjarige, behouden we ons het recht om dergelijke bestelling te weigeren.
 4. Indien een Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, wordt een kopie van de Algemene Voorwaarden samen met de bestellingsbevestiging, of ten laatste bij de levering aan de Koper bezorgd, en dit in een formaat dat deze kan opslaan of afdrukken.
 5. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Aanvullende Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 6. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.
 7. Eventuele aankoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Seing Thai wordt ingestemd.
 8. Seing Thai behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. We raden alle Kopers dan ook onze Algemene Voorwaarden regelmatig te controleren, en zeker bij iedere bestelling.
 9. Door het gebruik van de Websites van Seing Thai en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 10. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Seing Thai, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Artikel 4        Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.
 2. Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.
 3. Seing Thai beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Seing Thai gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Seing Thai zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren. De afbeeldingen hebben geen contractuele waarde.
 4. Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Seing Thai voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

In het geval dat de uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Seing Thai niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

 1. De consument die goederen aankoopt bij Seing Thai is de eindconsument. De goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.

Artikel 5        bestelling

Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen en het adres: thuisadres, specifiek afleveradres, afhaalpunt (acces point),…Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

Artikel 6        Prijzen

 1. Ten aanzien van consumenten binnen de Europese Unie worden alle prijzen uitgedrukt in euro en zijn deze inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden. Deze prijzen zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.

De prijs wordt gefactureerd in de valuta waarin de Koper zijn bestelling heeft geplaatst.

 1. De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Seing Thai in haar orderbevestiging heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Seing Thai worden gecorrigeerd.
 2. Leveringskosten en retourkosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijke aan de Koper meegedeeld.

Artikel 7        Betaling

 1. Bij bestellingen via de Website kan op volgende wijzen betaald worden:
  • VISA
  • MASTERCARD
  • BANCONTACT
  • MAESTRO
  • iDEAL
  • BELFIUS DIRECT NET
  • PAYMENT BUTTON

Seing Thai kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

 1. Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Seing Thai is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 2. Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens van de Koper te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

Artikel 8        Levering en leveringstermijn

 1. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en afgeleverd. Seing Thai streeft ernaar om de bestelling te leveren binnen het tijdstip dat in de individuele orderbevestiging wordt doorgegeven. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding geven tot schadevergoeding. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de Gebruiker en kunnen aanleiding geven tot extra kosten die op de Gebruiker verhaald zullen worden.
 3. Producten worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Zaterdaglevering is enkel mogelijk in BELGIE…. Voor de overige landen wordt er geleverd van maandag tot vrijdag, uitgezonderd feestdagen.
 4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Seing Thai streeft ernaar vertragingen binnen 1 à 3 werkdagen per e-mail aan de Koper te melden.
 5. Als er niet tijdig geleverd kan worden, verwittigd Seing Thai de Koper voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Seing Thai dit niet doet, kan de Koper kosteloos afzien van de bestelling. In dat geval betaalt Seing Thai uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 6. De verzendingen gebeuren steeds op risico van Seing Thai. De Koper moet zich bijgevolg geen zorgen maken over goederen die verloren zouden gaan in de post. Worden goederen echter teruggezonden, dan is de Koper verantwoordelijk voor het transport.
 7. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 8. Vanaf het moment van ontvangst door de consument dienen de goederen, gezien de aard van het product, onmiddellijk in de koelkast opgeslagen te worden.
 9. De Koper of enig ander persoon dient aanwezig te zijn op het opgegeven adres op het moment van de levering van het product om dit in ontvangst te nemen. Wanneer dit niet het geval is, wordt een tweede afspraak gemaakt met de Koper voor de levering van het product.
 10. Seing Thai is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

° de Koper een onjuist of verouderd adres opgeeft;

° niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;

° de Koper niet ogenblikkelijk (binnen 24 uren) een juist/nieuw adres opgeeft.

 1. De totale aansprakelijkheid van Seing Thai bij tekortkoming aan haar verplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het product / de producten in kwestie.
 2. Gezien de aard van het product worden postbusadressen niet aanvaard.

Artikel 9        herroepingsrecht

 1. Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren. Voor zover uw bestelling voedingsmiddelen betreft, is uw aankoop dus definitief en wordt door Seing Thai niet teruggenomen.
 2. Indien u als consument niet-bederfelijke goederen aankoopt, heeft u gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat u de goederen niet wenst te houden.
 3. Tijdens deze periode verwachten we dat de Consument zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Als de Consument de goederen nog wenst terug te kunnen sturen zoals hierboven omschreven, mag deze ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of men ze wenst te behouden. Indien de Consument beslist om beroep te doen op het herroepingsrecht, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met de instructies van Seing Thai.
 4. 4. Om het herroepingsrecht te kunnen uitoefenen, dient de Koper de instructies, verkregen bij het aanbod of voor de levering, van Seing Thai te volgen.
 5. In het geval dat de Koper beslist om het herroepingsrecht uit te oefenen, zullen de kosten voor het terugzenden voor rekening van de Koper zijn.
 6. In het geval dat de Koper de bestelling reeds betaald heeft, zal Seing Thai dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen, en dit minstens binnen de 30 dagen na de herroeping, of wanneer Seing Thai het product terug heeft ontvangen. Seing Thai kan de terugbetaling weigeren zolang deze de goederen niet heeft ontvangen of tot u heeft aangetoond dat de goederen zijn teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. In het geval dat de teruggestuurde goederen beschadigd, onverpakt of onvolledig zijn, behoudt Seing Thai zich het recht om de kosten voor de reparatie, herverpakking of de verliezen af te houden van het aan de Koper terug te betalen bedrag.

7.in te vullen en dit te verzenden naar [email protected]. Wij sturen u per e-mail een ontvangstbevestiging van de herroeping.

 

“MODELFORMULIER VOOR HERROEPING”

(Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) -  Aan [Hier dient u Uw naam, adres en indien van toepassing, uw fax en e-mailadres in te vullen]:

Ik/Wij (*) deel/delen (*)  u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

-      Besteld op (*) / Ontvangen op (*),

-      Naam/Namen Consument(en),

-      Adres Consument(en),

-      Handtekening van Consument(en) (alleen wanneer dit formulier   op papier wordt ingediend),

-      Datum

 

(*)  Doorhalen wat niet van toepassing is.”

Artikel 10      Eigendomsvoorbehoud

 1. Eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten.
 2. De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 11      Conformiteit en Garantie

 1. Seing Thai garandeert dat de producten conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product. Seing Thai verzekerd daarenboven dat haar goederen voldoen aan alle op het ogenblik van de bestelling bestaande wetten.
 2. De producten verkocht door Seing Thai zijn onder meer verse voedingsmiddelen. Seing Thai doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar goederen, maar kan geen absolute garantie geven over de kwaliteit van het vervoer. De consument is daarenboven verplicht de ontvangen goederen onmiddellijk in de koelkast te plaatsen om zo de kwaliteit van de goederen te waarborgen.
 3. Seing Thai levert de goederen door middel van gekoelde verzending via PostNL Foodboxen om zo de kwaliteit van haar goederen zo veel als mogelijk te waarborgen. In het uitzonderlijke geval dat de kwaliteit van de levering toch zou aangetast zijn moet de Koper onmiddellijk, direct op het moment van levering, hiervan het bewijs leveren. Op de Koper rust immer de verplichting om onmiddellijk na ontvangst de goederen nauwkeurig te (doen) inspecteren. Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn (bijvoorbeeld wanneer de producten niet meer vers zouden zijn, of werden beschadigd tijdens het vervoer), moeten dan ook ONMIDDELLIJK door de Koper aan Seing Thai telefonisch of per e-mail ter kennis worden gebracht en dit ten laatste binnen de 4 uur na de ontvangst.

Gebreken die veroorzaakt zijn door het niet tijdig in de koelkast plaatsen door de consument kunnen niet verhaald worden op Seing Thai.

Artikel 12      Overmacht   

 1. In geval van overmacht is Seing Thai niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Seing Thai die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 13      Klachtenprocedure

 1. Seing Thai doet al het mogelijke om haar klanten 100% tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of producten kan deze Seing Thai per mail contacteren op [email protected]. Seing Thai beschikt over een voldoend bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.
 1. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl .

 

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://ec.europa.eu/odr.

 

Artikel 14      Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

 1. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van Seing Thai of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken en hoven van de stad Antwerpen, tenzij een dwingende rechtsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.

Artikel 15      Diverse bepalingen

 1. Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden kan u contact opnemen met Seing Thai op volgend adres: Fan Entreprises b.v.b.a., Van Wesenbekestraat 28, 2060 Antwerpen, Tel: +32(0) 3/231.26.02, en E-mailadres: [email protected].