Disclaimer

shop.seingthai.com

Versie 1.0 – 19 oktober 2017

 

Bedankt voor jouw bezoek aan de website www.seingthai.com hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door Fan Entreprises b.v.b.a., met maatschappelijke zetel te Van Wesenbekestraat 28, 2060 Antwerpen, opgenomen in de KBO onder het nummer 0437.958.958, handel drijvend onder de handelsnaam “Seing Thai”, hierna genoemd “Seing Thai”.

U kan ons bereiken op [email protected] of op bovenvermeld adres.

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en het gebruik van onze diensten.

Jouw bezoek aan de Website, jouw aanmelding voor een account, het online plaatsen van bestellingen en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden.

Artikel 1        Opzet van de Website

De Website is een online uithangbord van de Aziatische supermarket “Seing Thai Supermarket” en omvat eveneens een webshop om de te koop aangeboden goederen tevens online te bestellen.

Artikel 2        Toepasselijkheid en Bindende Kracht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.  Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

Artikel 3        Gebruik van de Website

 1. Seing Thai behoudt zich het recht voor om de toegang voor Gebruikers die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten. Ze behoudt zich het recht voor de toegang tot de Website op te schorten indien de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd.

 

 1. Om deze Website te gebruiken moet je ouder zijn dan 18 jaar. Minderjarigen dienen vooraf toestemming te krijgen van hun ouders.

 

Seing Thai behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je minderjarig bent en geen toestemming van je ouders hebt verkregen.

Artikel 4        Aanmaken van een Account

 1. Je bent niet verplicht een account aan te maken om bestellingen te kunnen plaatsen, maar het maakt het bestelproces eenvoudiger bij herhaalde bestellingen.

 

 1. Om een account aan te maken op onze Website, wordt u gevraagd om het daartoe voorziene aanmeldingsformulier op de Website volledig en waarheidsgetrouw in te vullen.

 

 1. Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen.

 

 1. Bij de aanmelding dien je je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website. Dit is een vereiste om geldig een account te kunnen aanmaken.

 

 1. Seing Thai behoudt zich het recht voor om jouw aanmelding al dan niet te aanvaarden. Jouw aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen:

- Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;

- Je tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;

- Je maakt gebruik van andermans identiteit;

- Je komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Seing Thai kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;

- Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aanmelding niet aanvaard kan worden.

 

 1. Vanaf het ogenblik dat jouw aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingse-mail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van jouw account.

Artikel 5        Verplichtingen van Gebruikers

 1. Door het aanmaken van een account, verklaar je de Website en de daarop aangeboden diensten te goeder trouw te gebruiken, conform deze Gebruiksvoorwaarden en conform de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regelgeving inzake het bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intellectuele eigendom en eerlijke concurrentie).
 2. Je bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens die je opgeeft bij je registratie juist en volledig zijn en verbindt je ertoe Seing Thai onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging van deze gegevens.
 3. Je vrijwaart Seing Thai voor alle mogelijke aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van de Website.
 4. Het is onze Gebruikers verboden:
 • onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen te versturen, op of via de Website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier;
 • andere Gebruikers aan te sporen om zo te handelen of zulke handelingen te bevorderen;
 • de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op zijn privacy;
 • de intellectuele eigendomsrechten van andere personen en van Projecten te miskennen. Om online een product aan te kopen dient het product toegevoegd te worden aan het winkelmandje, waarna de contact- en facturatiegegevens van de Koper dienen te worden ingegeven. Hierna kan de Koper de wijze van levering kiezen en het adres: thuisadres, specifiek afleveradres, afhaalpunt (acces point),…Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige formulering. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

Artikel 6        Onze Aansprakelijkheid

 1. Seing Thai besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de Website. Deze inhoud is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. Seing Thai is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de Website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

 

 1. Seing Thai is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van de Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:

- defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Website;

- het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Website of aan de Gebruiker wordt gezonden;

- de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Website;

- misbruik van de Website, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via de Website beschikbaar wordt gesteld;

- aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Website;

- op de Website geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is.

 

 1. Seing Thai stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan Seing Thai echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Seing Thai alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

 

 1. De websites waarnaar Seing Thai bij gelegenheid kan linken, worden niet door haar beheerd, gehost of onderhouden. Seing Thai is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

Artikel 7        Intellectuele eigendom

 1. De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatieve, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of de Website berusten bij Seing Thai, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

 

 1. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

 

 1. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, als bijvoorbeeld reproductie zonder uitdrukkelijke voorgaande schriftelijke toestemming van Seing Thai, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

 

 1. De Koper is zelf verantwoordelijk voor de documenten die deze aan Seing Thai bezorgd. De Koper garandeert dat alle tekst, afbeeldingen, foto’s of andere creatieve elementen die zij aan Seing Thai bezorgt haar eigendom zijn of dat zij minstens de toelating heeft verkregen van de rechtmatige eigenaar om voormelde elementen te gebruiken.

Artikel 8        Algemene bepalingen en Geschillenbeslechting

 1. Op alle geschillen met betrekking tot jouw gebruik van onze website en onze diensten, ongeacht je woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. De bevoegde Rechtbanken te Antwerpen (stad) zijn met uitsluiting van alle andere bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.

 

 1. Seing Thai behoudt zich het recht voor de onderhavige Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en raadt u aan om deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren. Bovenaan dit document kunt u de versienummer en datum van laatste revisie consulteren.

 

 1. Indien en voor zover enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig wordt verklaard of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Seing Thai zal in dat geval een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij in de mate van het mogelijke de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Alle goederen worden geleverd op het door de Koper bij de bestelling opgegeven adres.
 2. Deze Gebruiksvoorwaarden regelen uw gebruik van de Website en de verhouding tussen uzelf en Seing Thai met betrekking tot dat gebruik. Voor zover u cookies gebruikt en aanvaardt, en/of voor zover u persoonsgegevens meedeelt aan Seing Thai, is ook de “Privacy & Cookie Policy” van toepassing. Zie hiervoor: https://shop.seingthai.com/service/privacy-policy/ Voor zover u online producten koopt, zijn ook de “Algemene Voorwaarden” van toepassing. Zie hiervoor: https://shop.seingthai.com/service/general-terms-conditions/ .